• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě

Na Městském úřadě Chrudim se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu. Chrudim je vůbec prvním městem v ČR, jehož úřad obdržel tuto certifikaci. Město Chrudim získalo v roce 2009 za tuto aktivitu Cenu ministra vnitra za inovaci ve veřejné správě.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Šárka Trunečková, Kateřina Mrózková
Organizace: Město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz; katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
Telefon: 469 645 260, 469 657 324
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se zavést systém EMAS na Městském úřadu Chrudim a ověřit Environmentální prohlášení. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí. Zjednodušeně lze říci, že zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady minimalizovat. Mezi hlavní požadavky EMAS patří:
1. Plný soulad systému environmentálního řízení s požadavky normy ISO 14001,
2. Zlepšování environmetální výkonnosti a snížení environmentální zátěže,
3. Soulad s environmentální legislativou,
4. Pravidelné zveřejňování environmentálních prohlášení.
Při zavádění systému jsme postupovali po krocích podle manuálu implemantace EMAS poskytnutého Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Compass Plus. Řešili jsme čtyři základní oblasti:
1. Zelené nakupování,
2. Odpadové hospodářství,
3. Řízení dopravy ve městě,
4. Emise do ovzduší (změna klimatu).
Systém evnironmentálního řízení se skládá z řady specifických kroků, které jsou vzájemně provázány a sledují dosažení jasně definovaného cíle - ochrany životního prostředí. Zavedením EMAS se zavazujeme k tomu, že budeme vykonávat každodenní provozní činnosti tak, aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí a lidského zdraví. Tyto kroky zahrnují:
1. vytvoření enviromentální politiky města - schválena Zastupitelstvem města,
2. úvodní enviromentální přezkoumání - určení těch činností, které mají negativní dopad na životní prostředí,
3. vytvoření legislativního registru a vyhodnocení souladu s právními požadavky,
4. stanovení environmentálního programu - určení specifických cílů,
5. vytvoření systému environmentálního managementu - operativní a systémové procedury zahrnující jednotlivé úkoly, osoby odpovědné za jejich plnění a způsob kontrol,
6. interní audity,
7. vytvoření Environmentálního prohlášení,
8. ověření akreditovanou organizací,
9. registrace.
Pro zavedení systému EMAS na MěÚ byla Radou města jmenována pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých odborů MěÚ. Z hlediska financování opatření vycházejících ze systému environmentálního managementu byly použity prostředky z rozpočtu města (dovybavení budov úřadu nádobami na tříděný odpad, nákup úsporných zářivek apod.). Náročnější opatření jako např. zateplení budov, výměna oken apod. budou řešena pomocí dotací a grantů.
Při zavádění systému bylo zjištěno, že řada opatření se určitým způsobem na městském úřadě realizovala, nešlo ale o systémová řešení, nebyly sledovány výsledky a nebyly jasně stanoveny odpovědnosti. Systém EMAS vytvořil jednotný rámec s jasně stanovenými cíli a odpovědnostmi a systémem kontrol.
Po roce aplikace se nám tento systém osvědčil a na základě našich zkušeností jsme se rozhodli rozšířit zavedení systému EMAS i do příspěvkových organizací města a Obchodních společností města. Tuto aktivitu řešíme ve spolupráci s Ekocentrem Paleta. V těchto organizacích není cílem ověření, ale aplikace systému do kroku č. 7.
V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 „Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008“ díky zavádění systému EMAS na svém městském úřadu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
novinové články, tiskové zprávy, fotodokumentace, informace na webových stránkách města
Začátek aktivity: 24.09.2007
Konec aktivity: 08.01.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 425
Jak byla aktivita financována? především z Revolvingového fondu MŽP a rozpočtu města Chrudim
Detailní rozpis: Cca 102.000,- Kč - ověření systému EMAS; plakáty, letáky - 20 000,-Kč; zavedení systému v Obchodních společnostech a příspěvkových organizacích - 305 000,-Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Na začátku zavádění systému motivovat zaměstnance k zapojení do projektu a ztotožnění se s ním. Při úvodním školení jim poskytnout reálné informace (vhodný výběr externího školitele). Velkou pozornost věnovat úvodnímu environmentálnímu přezkoumání - z něho vycházejí všechny další kroky, je nutné zapojit všechny odbory i vedení úřadu a města. Důkladně se věnovat vytvoření legislativního registru a posouzení souladu s právními požadavky.
Příloha:
Certifikát MŽP JPG (356 kB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Příspěvkové organizace města Chrudim, které se zapojily do aplikace systému EMAS na svých zařízeních, získaly přímou finanční podporu na zavádění EMAS do svých rozpočtů

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace v Chrudimském zpravodaji a v dalších médiích prostřednictvím tiskových zpráv.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Ekocentrum Paleta
IČO nebo jiný registrační údaj:64244873
Adresa:Štolbova 2665, Pardubice
Web:http://www.paleta.cz/

Název:

Mateřská škola Strojařů
IČO nebo jiný registrační údaj:75017610
Adresa:Strojařů 846, Chrudim
Web:http://www.msstrojaru.cz/

Název:

Základní škola U Stadionu
IČO nebo jiný registrační údaj:70888116
Adresa:U Stadionu 756, Chrudim
Web:http://www.zsustadionu.chrudim.cz/

Název:

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25292081
Adresa:Sečská 809, Chrudim
Web:http://www.tschrudim.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i