• naše weby..
 • ..
 • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Týnec n.S.: Pravidelné vzdělávání pro úřad i veřejnost k rozvoji města

Každé město či obec disponuje řadou nástrojů pro rozvoj vzdělávání k rozvojovým tématům města. Kromě zaměření na úřad město Týnec na Sázavou úzce spolupracuje se školami a školskými zařízeními a přináší neformální vzdělávání, vybrané vzdělávací kurzy, přednášky či osvětové kampaně. Týnec se zaměřil se nejen na pracovníky úřadu, ale i na děti a mládež či na širokou veřejnost. Díky tomu vznikl ucelený systém přínosných vzdělávacích setkání, o které je zájem a město je nadále rozvíjí.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Týnec nad Sázavou
Příjmení, jméno: Pivoňková Alena
Organizace: Městský úřad Týnec nad Sázavou
E-mail: pivonkova@mestotynec.cz
Telefon: 608217964
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje
Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Město Týnec n. Sázavou si uvědomuje význam průběžného vzdělávání nejen v rámci úřadu, ale i vůči širší veřejnosti, a zaměřuje na něj každoročně pravidelné aktivity.

Pro pracovníky úřadu je každoročně připraveno dvoudenní vzdělávání - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ A TEAMBUILDING v jednom. Cílem je udržovat a rozvíjet vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci, a zároveň zdokonalovat jejich dovednosti a znalosti. Účast není povinná, ale většina zaměstnanců se školení účastní. V letošním roce bylo školení zaměřeno na nácvik komunikačních dovednosti, účastníci měli možnost vyzkoušet se v praktickém nácviku různé komunikační situace a zároveň poznat své kolegy mimo prostředí úřadu. Školení je plánováno na čtvrtek a pátek, při čemž ve čtvrtek ráno je odjezd autobusem do místa konání školení a pátek po obědě se odjíždí zpět k úřadu. 

Pro veřejnost připravuje město celoroční vzdělávací cyklus přednášek, kurzů a seminářů s názvem BEZPEČNÉ MĚSTO. Tyto kurzy jsou pořádány pod hlavičkou Zdravého města. Konají se pravidelně jednou za měsíc v zasedací místnosti MěÚ. 

V letech 2022 a 2023 proběhla následující setkání k tématům:

 • Školení řidičů pro veřejnost 9.3.2022, 
 • Finanční gramotnost pro seniory 27.4. 2022, 
 • První pomoc 18.5.2022, 
 • Jak lépe porozumět svému psovi 15.6.2022, 
 • Nebezpečí na internetu 14.9.2022, 
 • Relaxační techniky 12.10.2022, 
 • Bezpečnost a kvalita potravin 21.11.2022.  
 • Duševní pohoda a spokojenost 24.1.2023, 
 • Systém odpadového hospodářství 8.2. 2023, 
 • Školení řidičů pro veřejnost 15.3.2023, 
 • Základy první pomoci pro seniory 26.4.2023, 
 • Energetické úspory 31.5. 2023. 

V plánu jsou dále:

 • Náhled do dětské psychologie 25.9.2023, 
 • Seminář sebeobrany 25.10.2023, 
 • Kyberšikana a závislost dětí na PC, mobilu, tabletu 29.11.2023.    

U kurzu Duševní pohoda a spokojenost došlo díky zájmu k pokračování:  Duševní pohoda a spokojenost II 28.3.2023,  Duševní pohoda a spokojenost III 23.5.2023, Duševní pohoda a spokojenost IV 25.7.2023, Duševní pohoda a spokojenost V 19.9.2023.      

Kromě uvedených vzdělávacích akcí realizuje Zdravé město i řadu dalších osvětových aktivit, mezi něž patří např. besedy preventistů Policie, každoroční ""Dopravní soutěž"" pro žáky 4. tříd ZŠ, každoroční přednáška o udržitelném rozvoji pro žáky 8. tříd ZŠ, a v neposlední řadě také Specializovaný kurz první pomoci 8.12.2022 - pro trenéry a instruktory - na objednávku od Tělovýchovné jednoty Týnec.
 

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Strategický plán rozvoje města - prioritní oblast 1. Kvalita života,
cíl 1.1. Zajistit dostupnost předškolního i základního vzdělávání a rozvíjet vzdělávací aktivity

Strategický plán rozvoje města

 

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ke každé přednášce či kurzu vznikne článek s fotkami, který je publikován v Týneckých listech, na webu města a na FB města Týnecké vlnění (viz kapitola média).

Začátek aktivity: 01.09.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] nespecifikováno
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu města,
V letech 2019-2021 částečně z dotace MPSV z Evropského sociálního fondu.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Pro přípravu všech vzdělávacích aktivit doporučujeme si vyhradit dostatek času.

Včas oslovit lektory / přednášející.

Promyslet veškeré komunikační kanály, kde o akcích informovat - nezapomenout na partnerské organizace a jejich kontakty.

Průběžně sbírat náměty na další zajímavá témata, o kterých by občané rádi slyšeli.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Široký okruh témat, přednášky jsou pro účastníky zdarma. Hojná účast.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Občasný menší zájem o některá témata/termíny.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Vzdělávací aktivity budeme udržovat i nadále. Další možností, jak více rozšířit přednášky mezi veřejnost by bylo online vysílání. Tato varianta je do budoucna rovněž zvažována.

Školení a teambuilding pro zaměstnance úřadu s ohledem na pozitivní zpětnou vazbu i nadále jednou za rok plánujeme.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Na jednotlivé přednášky a kurzy vytváříme plakáty, které rozvěšujeme na městských plakátovacích plochách, dáváme pozvánky na webové stránky města, facebookový profil města, do Týneckých listů, do kulturního přehledu Týnecka, v kabelové televizi, do mobilního rozhlasu, případně naše pozvánky sdílíme i s okolními Zdravými městy. Dále se snažíme plakáty distribuovat do školy a školky, příp. do domu s pečovatelskou službou.

O proběhlé akci následně informujeme v médiích (webové stránky města, facebookový profil města, Týnecké listy, kabelová televize) jsou zde prezentovány články a fotky z jednotlivých přednášek či kurzů.

Např. publicita Systém odpadového hospodářství: pozvánka v Týneckých listech 2022/6, str. 11 http://www.mestotynec.cz/download/tl2022_6.pdf,

článek v Týneckých listech 2023/1, str.7 http://www.mestotynec.cz/download/tl2023_1.pdf.

Nebo např. publicita kurzu Školení řidičů pro veřejnost: pozvánka/leták v Týneckých listech 2023/1, str. 8 http://www.mestotynec.cz/download/tl2023_1.pdf,

leták v mobilním rozhlasu Munipolis https://mestotynec.munipolis.cz/ ,

článek na webu města https://www.mestotynec.cz/page.php?fp=zdrave-mesta-a-ma21/zpravy&artid=2363,

článek v Týneckých listech 2023/2, str. 6 http://www.mestotynec.cz/download/tl2023_2.pdf,

informace o proběhlé akci FB Týnecké vlnění https://www.facebook.com/tyneckevlneni,

městská kabelová TV na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nmtfvv2lO7M

Další poznámky

Další poznámky

Vzdělávací akce organizační zajišťuje koordinátorka Zdravého města. Návrh dalšího ročního cyklu přednášek vzniká v říjnu/listopadu. Poté jsou koordinovány termíny s lektory, aby pozvánka včas vyšla v Týneckých listech, zajišťuje publicitu v ostatních mediích. Dvoudenní školení úřadu probíhá v ubytovacím objektu v okruhu Týnce nad Sázavou dojezdové vzdálenosti cca 30km. Pozván je lektor a témata školení jsou zaměřena zejména na vylepšení komunikačních znalostí a dovedností - tzv. měkké dovednosti.

Lektoři jednotlivých školení a přednášek byli:

Autoškola Jaroslav Štěch U Trati 68, Týnec nad Sázavou, 257 41 http://www.autoskolastechtynec.cz/

Česká Spořitelna, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 https://www.csas.cz/

RUAH, o.p.s. Křižíkova 2158, 256 01 Benešov https://www.ruah.cz/

Psí škola - Kristýna Matějková K Náklí, 257 41 Týnec nad Sázavou www.napsivlne.cz/

Policie ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Oddělení tisku a prevence Čechova 1996, 256 01 Benešov www.pcr.cz

Alena Zborníková - REKREA academia s.r.o. Soleníce 51, Kamýk nad Vltavou, 262 36 www.alenazbornikova.cz

Ing. Jan Pivoňka, PhD. U Janovického potoka 549, Týnec nad Sázavou www.vscht.cz

Mgr. Marcela Krejčíková Zbořený Kostelec 70, 257 41 Týnec nad Sázavou https://www.jazykykrejcikova.cz/

EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 https://www.ekokom.cz/

Technické služby Týnec, s.r.o. Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou https://tstynec.cz/

Optimal Energy, a.s. Příkop 838/6, 60200 Brno-Zábrdovice https://optimal-energy.cz/

Ing. Soňa Cupalová https://cz.linkedin.com/in/sonacupalova

NVC Brno, z.s. (Mgr. Petr Sucháček) https://nenasilnakomunikace.org/

Aktéři

Název: Město Týnec nad Sázavou
IČO nebo jiný registrační údaj: 00232904
Adresa: K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, 257 41
Web: http://www.mestotynec.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Týnec nad Sázavou

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i