• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

MAS Střední Polabí: Dobromysl - dobročinný obchod podporuje projekty v regionu

Dobročinný obchod DOBROMYSL funguje na principu „pro jednoho zbytečné, pro druhého užitečné“. DOBŘÍ lidé nosí do obchodu věci v DOBRÉM stavu, které se jim nehodí, a zde si je koupí další DOBŘE lidé, kteří z nich mají užitek. Z vybraných peněz jsou financovány drobné projekty v regionu MAS Střední Polabí. Za 3 roky fungování obchodu se již podařilo podpořit téměř 2 desítky takových projektů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: MAS Střední Polabí
Příjmení, jméno: Tomsová Lenka
Organizace: MAS - Střední Polabí, z.s.
E-mail: tomsova@strednipolabi.cz
Telefon: +420725975155
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem je podpořit znovuvyužití věcí, které by jinak skončily na skládce a ze získaného zisku z jejich prodeje financovat drobné projekty v regionu.

Jak to vlastně funguje?
Obchod je provozován MAS-Střední Polabí, z.s. Do obchodu nebo do sběrných boxů spřátelených obchodů a škol nosí lidé (vč.dětí) věci, které dosud slouží a mohou být potřebné pro další  (oděvy, věci do domácnosti, knihy ad.). Věci se zde prodávají za symbolické ceny, ty které se neprodají jsou odvezeny do komunitního centra a dalších charitativních míst.

Ze zisku utrženého z prodeje jsou financovány drobné projekty v území MAS Střední Polabí do 20 000,- Kč, na které by jinak bylo těžké získat finanční podporu. Dosud takto bylo podpořeno 18 projektů v oblasti sociální, kulturní i environmentální v celkové hodnotě 300 tisíc korun. Žadatelem mohou být organizace i jednotlivci.

Výzva na podávání žádostí o podporu projektů je vyhlášena jendou ročně. Podané žádosti hodnotí výběrová komise a podle bodového ohodnocení je sestaveno pořadí podpory. Dárci vědí na jaký projekt  zrovna půjde zisk z prodeje, což funguje jako motivace přinést pěkné věci na prodej.

Mezi podpořenými projekty jsou například - hloubení tůněk pro zvěř v lese, výsadba aleje, pomůcky pro Hospic, vybavení mobilní herny pro děti, která zajíždí do malých obcí, pomůcky pro  streetwork akci pro mládež "ulice", se kterou pracuje místní organizace Plejs, materiál pro opravu Božích muk ad. (ukázky podpořených projektů jsou přiloženy).
V letošním roce byly rozdány i poukázky po 500,- Kč na nákup zboží i uprchlíkům z Ukrajiny, kteří žijí v centrech zřízených městem Brandýsa n/L.

Pro propagaci obchůdku a jeho smyslu jsou pořádány další  akce např dobročinný ples, modní přehlídka, účast na food festivalu, projektové dny na školách, letní a vánoční soutěže.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) MAS-Střední Polabí 2014-2020 a 2021-2027
Začátek aktivity: 01.04.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Bez finančních nákladů
Jak byla aktivita financována?

Obchod o rozloze 16m2 má MAS v pronájmu od města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za 1,- Kč/rok.
Ceny na energie a mzda prodavaček jsou odečteny ze zisku z prodeje. 

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Vysvětlovat nejen dospělým, ale zejména spolupracovant se školami a to už od MŠ např. v rámci projektových dnů důležitost možnosti využívání již nepotřebných věcí pro další "dobro"

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Zapojení komunity do realizace malých projektů.
Osvěta ke smysluplnému využití věcí, které by se  jinak staly odpadem.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

V případě neposkytnutí bezplatného prostoru pro obchod by projekt byl obtížně samofinancovatelný.
Stejně tak nemožnost prodeje z důvodu uzavření obchodu.

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Uzavření obchodu z důvodu pandemie COVID19 prakticky po zahájení. Částečně řešeno prodejem přes FB a okénko.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Zvlášť nebyl měřen. Výsledky roční činnosti jsou součástí výročních zpráv MAS schvalovaných Valným shromážděním viz http://www.strednipolabi.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy.html.
Je však znát nárůst zisku obchůdku a rostoucí zájem o podporu malých komunitních projektů.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

V projektu se plánuje pokračovat. Po MŠ a ZŠ jsou připravována setkání a práce s mládeží na SŠ (na území MAS jsou celkem 3).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Webové stránky: https://obchod-dobromysl.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/obchodDOBROMYSL/
Propagační video: https://youtu.be/77zoCBLWrVQ

Aktéři

Název: MAS - Střední Polabí, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 013550935
Adresa: Plantáž 402/8, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Web: http://www.strednipolabi.cz/

Další aktéři

Název:Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO nebo jiný registrační údaj:00240079
Adresa:Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs n/L-Stará Boleslav
Web:http://www.brandysko.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

MAS Střední Polabí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i