• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Dětské zastupitelstvo

Dětské zastupitelstvo bylo založeno v prosinci roku 2002 na základě iniciativy nevládní neziskové organizace, Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Důležitým aspektem pro vznik a působení Dětského zastupitelstva v Litoměřicích byl Městský úřad Litoměřice, jenž přijal již od začátku Dětské zastupitelstvo jako svého regulérního partnera. Hlavním cílem Dětského zastupitelstva je možnost aktivního zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě Litoměřice a okolí.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
Příjmení, jméno: Mgr. Petr Panaš
Organizace: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
E-mail: petr.panas@ekologickavychova.cz
Telefon: 416734838, 776 022050
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dětské zastupitelstvo rozšiřuje příležitosti seznamování a učení dětí a mládeže procesům, kterými lze ovlivňovat dění ve městě, zastupitelé se učí výchově k aktivnímu občanství a v neposlední řadě se účastní dobrovolnické činnosti v nejrůznějších oblastech (zejména pomoc neziskovým organizacím při pořádání osvětových akcí). Mezi přínosy Dětského zastupitelstva jistě patří „jiný“ úhel pohledu dětí a mládeže na projednávaná a řešená témata a způsoby řešení problémů. Dětské zastupitelstvo se schází pravidelně každý týden. Jeho členové jezdí na společné víkendové akce, prezentují svou činnost v jiných městech a jsou už sami schopni žádat o granty. Realizují své vlastní osvětové kampaně a pomájí při nejrůznějších akcích ve městě. Mezi nejúspěšnější aktivity dlouhodobě patří protikuřácká kampaň, která bývá realizována za součinnosti s Městkou policií. Dále se kampaň vede formou výukových programů, které tvoří a vedou samotní dětští zastupitelé na prvním stupni základních škol.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Aktivity jsou zaznamenány v novinových článcích, kabelové televizi a na webových stránkách : http://www.sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_content&view=section&id=72&Itemid=406
Začátek aktivity: 01.12.2002
Konec aktivity: 01.04.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 50
Jak byla aktivita financována? Finacována je každoročně celková činnost organizace.
Středisko SEVER obdržel příspěvek 20 000 Kč od Města Litoměřice na svojí činnost, z něhož je 10 000 Kč určeno na přímou podporu činnosti dětského zastupitelstva (např. jízdné, trička, občerstvení pro děti) a 10 000 Kč je určeno SEVERu na provozní náklady (schůzky jsou v prostorách SEVERu, kancelářské potřeby atp.).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Činnosti Dětského zastupitelstva je lepší zaštítit organizací, než fyzickou osobou (konkrétním koordinátorem). Je tak možná zastupitelnost koordinátora v rámci pravidelných schůzek. Pokud vede dětské zastupitelstvo pouze jedna fyzická osoba, tak při jeho nemoci, dovolené nebo z důvodu pracovní vytíženosti může dojít k odvolání schůzek nebo akcí. Lepší je stav, když koordinaci zajišťuje organizace, která má na toto vyčleněno konkrétního člověka, kterého však může v případě potřeby zastoupit jeho spolupracovník. V případě výjezdů a víkendových akcí je pak potřeba více osob z hlediska pedagogického dozoru, což se zase lépe vykrývá u organizace než u fyzické osoby.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Dobrá spolupráce s místní kabelou televizí, tiskové zprávy bývají uveřejňovány v místním tisku.
Odkazy na imedializaci aktivit:
http://www.litomericko24.cz/index.php/aktualne/zpravy-z-regionu/3082-detske-zastupitelstvo-pripravuje-programy-pro-mladsi-zaky
http://www.litomericko24.cz/index.php/aktualne/zpravy-z-regionu/zpravodajstvi/2072-detsti-zastupitele-o-odpadech
http://www.litomericko24.cz/index.php/aktualne/zpravy-z-regionu/skolstvi-a-neziskovky/1860-protikuracky-program-severu
http://www.youtube.com/watch?v=5xHoHz8lXj4
http://www.litomericko24.cz/index.php/aktualne/zpravy-z-regionu/skolstvi-a-neziskovky/1659-motivace-pro-male-ctenare
video k projektu : http://www.youtube.com/watch?v=ng28uayYl_E
Aktéři

Název: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
IČO nebo jiný registrační údaj: 601 53 016
Adresa: Masarykova 35, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.sever.ekologickavychova.cz/

Další aktéři

Název:Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web:http://zdravemesto.litomerice.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i