• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Turnov: Participativní rozpočet se školními parlamenty


Participace dětí a mládeže je pro Turnov důležitá. Je možno k ní přistoupit mnoha způsoby. Turnov se rozhodl využít osvědčeného nástroje - participativního rozpočtu. Z něj město vyčlenilo částku výhradně pro projekty mladých.  Pilotní ročník tohoto "participativního rozpočtování mladých" dopadl na jedničku.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Turnov
Příjmení, jméno: Jandová, Marcela
Organizace: Město Turnov
E-mail: m.jandova@mu.turnov.cz
Telefon: 739531124
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Město Turnov aktivně podporuje participaci dětí a mládeže. Jedním z konkrétních nástrojů, jak tuto cílovou skupinu zapojit je i městský participativní rozpočet, který ve městě funguje již od roku 2017 pod názvem "Tvoříme Turnov".

V roce 2022 se město poprvé rozhodlo z celkové částky pro participativní rozpočet 700 tis. Kč vyčlenit celých 200 tis. Kč přímo pro realizaci návrhu městského a školních parlamentů dětí a mládeže.

Hlavním cílem bylo zapojení mládeže a dětí do reálného rozhodování ve městě. Motivace pro zájem o dění a situaci v okolí jejich domovů a škol. Politička pro Zdravé město Turnov postupně seznámila s pravidly výzvy jednotlivé školní parlamenty. Výzva nakonec přinesla 4 návrhy jak městského, tak školních parlamentů, z nichž 3 prošly ověřením proveditelnosti a byly zpracovány pro hlasování veřejnosti. Žáci se sami zapojili do vytvoření prezentace jejich návrhů v podobě videospotu, kde komentovali svůj návrh. Spot byl zveřejněn na webu města, proběhlo veřejné hlasování prostřednictvím e-ankety Mobilního rozhlasu (Munipolis). Vzhledem k přiměřené finanční dostupnosti všech návrhů mohou být všechny realizovány. Jedná se o posezení v městském parku, lavičky podél cyklostezky a instalaci interaktivních vodních mlýnků na potok vedoucí městským parkem. V současné době probíhá příprava realizace projektů, která by měla proběhnout v průběhu roku 2023.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Plán zlepšování Zdravého města Turnov MA21 na rok 2022 - cílem roku byl rozvoj participace.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

 Videoprezentace jednotlivých návrhů

Metodika - Tvoříme Turnov 2022 (pravidla přo předkládání projektů, vč. projektů mladých)

Začátek aktivity: 01.05.2022
Konec aktivity: 01.12.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 206
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města Turnov.
Detailní rozpis: 200 tis. Kč participativní rozpočet vyčleněný pro projekty školních a městského parlamentu
6 tis. Kč realizace videospotů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je třeba klást důraz na kvalitní vysvětlení možností participativního rozpočtu dané věkové kategorii. Zásadní je spolupráce a zájem učitelů i dalších pracovníků, kteří pomáhají koncipovat návrhy, motivují žáky k účasti.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Nenásilné zapojení mládeže a motivace k zájmu o dění ve městě, reálný výstup z aktivity parlamentu mládeže, zapojení parlamentu do rozhodování o veřejném prostoru města.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Motivace členů parlamentu k zapojení je podmíněno zájmem učitelů a koordinátorů parlamentu, omezené možnosti rozpočtu a reálnost návrhů v návaznosti na možnosti města.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Už při podávání návrhů politička pro Zdravé město Turnov komunikuje s navrhovateli, dostává tak zpětnou vazbu přímo od koordinátorů parlamentů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Také pro rok 2023 se počítá s vyhlášením kategorie pro parlamenty dětí a mládeže. Turnovské školy a Parlament mládeže města Turnova byly upozorněny na možnost zúčastnit se tak, aby na případných návrzích měly možnost pracovat s předstihem.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Informace o vyhlášení, průběhu, hlasování i výsledcích participativního rozpočtu byly sdíleny informačními kanály města (web, sociální sítě, Munipolis). Zveřejněny byly také prostřednictvím místních periodik: Turnovsko v akci, Turnovsko nebo regionálního TV vysílání RTM+

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/participativni-rozpocet/vyzva-tvorime-turnov-2022-odstartovala.html

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/participativni-rozpocet/hlasovani-tvorime-turnov-2022.html

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vysledky-hlasovani-tvorime-turnov-2022.html

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/navrhy-tvorime-turnov-2022-miri-k-realizaci.html

https://www.turnovskovakci.cz/zapisnik-vse/participativni-rozpocet-tvorime-turnov-2022/

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/videoreportaze/rtm-03-01-2023-turnov-zna-vysledky-participativniho-rozpoctu.html

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/videoreportaze/rtm-03-01-2023-turnov-zna-vysledky-participativniho-rozpoctu.html

Aktéři

Název: Město Turnov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00276227
Adresa: Antonína Dvořáka 335
Web: http://www.turnov.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i