• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Registr datových sítí

Cílem Registru sítí je vytvoření databáze telekomunikačních sítí provozovaných a vlastněných veřejnou správou v ČR. Na základě této databáze je možné efektivnější výměna informací a sdílení infrastruktury mezi subjekty veřejné správy.
(Zdroj: magazín Egovernment The Best 2014)
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Příjmení, jméno: Pavlinec Petr, Ing.
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Telefon: +420 724 650 102
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Prozatímní odezva ze strany subjektů veřejné správy byla veskrze pozitivní, nicméně toto bude možné vyhodnotit až po delším aktivním provozu registru. Za prospěšný považují projekt minimálně signatáři Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné zprávy (MV ČR, SMO ČR, AK ČR).
Základní informaci o registru mají MV ČR, ČP, všechny kraje, statutární města a v nejbližší době všechna města v ČR. Předseda AK ČR hejtman Hašek obeslal všechny hejtmany a primátora Prahy se žádostí o součinnost při zadávání údajů a informací o existujících datových sítích v České republice. O stejný krok vůči městům byl požádán předseda SMO ČR.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem projektu je vytvoření nástroje, který umožní subjektům veřejné správy lepší a efektivnější plánování při výstavbě a rozvoji svých datových sítí. Na základě zadaných poptávek si mohou orgány veřejné správy navzájem nabízet spolupráci při propojování sítí a tím ušetřit provozní náklady, ať už vzájemným příspěvkem nebo propojením sítí.

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Dosavadní finanční náklady činí pouze 60 tis. Kč. Možné úspory jsou v řádech desítek milionů.
Jaké prvky inovace a nových myšlenek zahrnuje Vaše aktivita/projekt? Jedná se o OpenSource projekt využívající výhradně nekomerční komponenty.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Účinek projektu je sledován a hodnocen jak z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska. Kvantitativně především počtem zaregistrovaných subjektů veřejné správy, které budou aktivně zveřejňovat vlastní nebo pronajímané datové sítě, dále počtem zveřejněných sítí a v neposlední řadě počtem poptávek zamýšlených tras nebo datového spojení.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? V současné době služeb registru sítí využívá 76 organizací.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Registr sítí je projekt s dlouhodobým potenciálem celostátního rozsahu. Finálním výstupem projektu by mělo být zmapování všech datových sítí provozovaných subjekty státní správy v České republice a vzájemná koordinace výstavby sítí a investic do nich.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V rámci propagace byl uveřejněn informační článek na stránkách www.isvs.cz. Byla taktéž uveřejněna tisková zpráva na stránkách Kraje Vysočina.

Kompletní text příkladu a další ukázkové projekty viz magazín Egovernment - The Best 2014 (http://www.egovernment.cz/best/2014/best14.pdf)

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz/

Další aktéři

Název:Ministerstvo vnitra České republiky
Adresa:Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Web:http://www.mvcr.cz/

Název:

Asociace krajů ČR
Adresa:Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Web:http://www.asociacekraju.cz/

Název:

Svaz měst a obcí ČR
Adresa:5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
Web:http://www.smocr.cz/
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i