• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Vsetín: Fairtradové město

Město Vsetín splnilo podmínky mezinárodní kampaně pro udělení titulu Fairtradové město. Zařadilo se po bok tisícovky měst z celého světa, která ve své politice zohledňují společenskou odpovědnost a nabízí svým občanům lepší přístup k podpoře spravedlivého obchodu. Kampaň Fairtradová města odstartovala v České republice v lednu 2011. Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zakoupením výrobků s označením Fair Trade každý vyjadřuje svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín
Příjmení, jméno: Kozel Petr Ing.
Organizace: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
E-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz
Telefon: 571 491 551, 739 529 448
Téma: Rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dosavadním výsledkem aktivit bylo získání statutu Fairtradového města. Kampaň Fairtradových měst zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR, garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha. Město může získat titul při splnění pěti kritérií, mezi něž patří dostupnost fairtradových produktů v místních obchodech a kavárnách, oficiální podpora fair trade ze strany města či osvětové aktivity místních organizací. V praxi města to znamenalo vytvoření řídící skupiny, schválení deklarace podpory fair trade v orgánech města, nastavení partnerské spolupráce a zmapování prodejních míst fair trade a medializace tématu fair trade. Předtím byl celý koncept fair trade individuálně představován všem kavárníkům a čajovníkům ve městě. Z této poslední aktivity je na webu města seznam prodejních míst, který je pravidelně kontrolován a aktualizován. Odkaz na webové stránky města s problematikou fair trade:
http://www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422/p1=29607
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Kromě webové stránky na městském webu, byla pořádána konference k fair trade, ze které je tisková zpráva a fotodokumentace, bylo vydáno několik dalších tiskových zpráv ke každé akci k fair trade a vznikl též rozhovor s paní starostkou k problematice fair trade, který je přístupný i na webu Fairtradových měst. Ve Vsetíně byl fair trade přítomen i na farmářských trzích jako doplněk konceptu místní podpory tam, kde v místních podmínkách určité komodity vyrobit nelze, tak aby byly nakupovány fairově.
Více na http://spkp.rajce.idnes.cz/
Začátek aktivity: 01.05.2006
Konec aktivity: 31.12.2018
Příloha
Jak byla aktivita financována? - náklady na mzdu koordinátora fair trade, který je zároveň koordinátorem MA 21 ve Vsetíně
- konference hrazena z grantu ZŠ Rokytnice
- medializace hrazena z rozpočtu Vsetínských novin
Detailní rozpis: Aktivita probíhá od května roku 2006, kdy Společnost pro komunitní práci Vsetín v rámci kampaně Česko proti chudobě začala propagovat koncept fair trade. Nejdříve z partnerů zareagovalo mateřské centrum Sluníčko, díky němuž se podařilo vybudovat tržní poptávku po zboží se značkou fair trade. Dalším výrazným a velkým podporovatelem fair trade se stala ZŠ Rokytnice ve Vsetíně, která v rámci realizace projektu Globe games uspořádala konferenci o fair trade, jenž dala vzniknout řídící skupině k fair trade a startu směrem k naplnění titulu fairtradového města. Následně přibývali další partneři z řad prodejců fair trade, kterých je ve Vsetíně nyní už jedenáct. Co se času týče, tak se jedná o kontinuální aktivitu bez časového ohraničení - a tudíž bez konce!

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jedinečnost kampaně Fairtradová města tkví v jejím globálním měřítku a ve vzájemné spolupráci důležitých aktérů – obchodníků, úřadů, nevládních organizací, škol apod. Zároveň kampaň města nezatěžuje velkou administrativou. Účast v projektu napomáhá v mezinárodní spolupráci s partnery, kteří se rovněž vážně zabývají otázkami spravedlivého obchodu.
Důležitým aspektem je i propojení nabídky produktů fair trade s podporou místní produkce (farmářské trhy apod.). Ve srovnání s podmínkami hospodaření místních farmářů si občané ještě intenzivněji uvědomují složitý život v rozvojových zemích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nepředvídatelné skutečnosti jsou zásobování prodejen a zejména dostupnost zboží, která není konstantní v průběhu roku, např. dostupnost čokolád se v létě snižuje. Při popularizaci konceptu u čajovníků a kavárníků nebyl problém s čajem, který mohli začít odebírat okamžitě, problém měli s kávou, protože na její přípravu potřebovali investici do nového varného přístroje - ve stávajícím mohli vařit pouze kávu sné značky/firmy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace probíhala všemi dostupnými způsoby a médii. Hlavní převahu měla forma vlastních novin. Téma bylo a je zajímavé i pro nadregionální deníky, takže se celkem brzy koncept fair trade rozšířil do podvědomí občanů města Vsetína.
Příloha:
foto: ocenění JPG (28 kB)

Aktéři

Název: Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422/p1=29607

Další aktéři

Název:Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26838354
Adresa:Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Web:http://www.spkp.cz

Název:

Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:26534703
Adresa:Záviše kalandry 1095, 755 01 Vsetín
Web:http://www.slunicko-vsetin.cz/

Název:

ZŠ Rokytnice
IČO nebo jiný registrační údaj:60990457
Adresa:Rokytnice 436, 755 01 Vsetín
Web:http://www.zsrokytnice.cz/

Název:

Líska o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:28558863
Adresa:Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín
Web:http://www.liska-evvo.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i