• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Valašské Meziříčí: Vytvoření Domu sociálních služeb

Při tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálně zdravotních služeb ve městě Valašské Meziříčí byl zjištěn nedostatek vhodných kapacit jak pro rozvoj terénních služeb, tak pro nové typy následné ústavní péče - sociálně zdravotní lůžka a zázemí pro osoby s demencí. Díky vstřícnému přístupu vedení města a zastupitelstva byla k danému účelu získána stará budova bývalé LDN, na jejíž komplexní rekonstrukci se podařilo získat podstatnou část finančních zdrojů ze Strukturálních fondů EU z kapitoly 2.1. rozvoje infrastruktury pro poskytování sociálních a zdravotních služeb.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Diakonie ČCE - hospic Citadela, Žerotínova 142, 757 01 Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Ing. Běťák Miloslav
Organizace: Diakonie ČCE - hospic Citadela
E-mail: betak@citadela.cz
Telefon: 602777252
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Vlastníkem objektu Domu sociálních služeb je město Valašské Meziříčí. Do roku 2003 v této budově provozovala Nemocnice ve Valašském Meziříčí léčebnu dlouhodobě nemocných a plicní oddělení, kde byla umístěna řada pacientů s převažující potřebou sociální péče. Tato oddělení byla dílem zrušena a dílem přestěhována do areálu nemocnice, přičemž budova zůstala nevyužita. Probíhá rekonstrukce objektu, ve kterém bude vytvořeno centrum sociálních služeb (ambulantní, pobytové, terénní) pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Vznikne domácí stacionář pro cca 10 klientů, půjčovna kompenzačních pomůcek, možnost stabilizování zdravotního stavu seniorů po propuštění z nemocnice a pobyt pro osoby s lehčí formou demencí, resp. stavy po mozkových příhodách. V rekonstruované budově bude zázemí pro terénní zdravotně ošetřovatelskou péči, 21 lůžek sociálně zdravotních pro krátkodobou péči, 21 lůžek pro osoby s demencí, denní stacionář, osobní asistence a další služby pro seniory (rehabilitace, masáže).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Pro realizaci byl ve spolupráci s rozvojovou agenturou města VIA zpracován projekt věcného záměru, který posloužil jako podklad pro projekt stavební rekonstrukce a následně též jako podklad pro zpracování žádosti o finanční prostředky.
Začátek aktivity: 01.01.2006
Konec aktivity: 10.08.2011
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 44000
Jak byla aktivita financována? Z regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 30,7 milionů Kč, z prostředků Státního fondu životního prostředí ve výši 5,3 milionů Kč a zbytek tvoří spoluúčast města Valašské Meziříčí.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Lze doporučit, aby každému podobnému záměru předcházely kvalitní analýzy potřeb, které se nejlépe zjišťují a promýšlejí v rámci zpracování Komunitního plánu. Ten je pak i dobrým podkladovým materiálem pro jednání městských samospráv a schvalovacích procesů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu realizace se projevil zásadní problém v obecném podceňování nedostatečné či zcela chybějící infrastruktury pro poskytování sociálně zdravotních služeb ve vztahu k fenoménu stránutí naší populace. To se projevuje i tím, že je na tyto programy uvolňován poměrně malý objem finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a je zapotřebí hledat další možné zdroje. Významnou pomocí při řešení byla osobní angažovanost starosty a místostarostky města Valašské Meziříčí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O přípravě a realizaci projektu byl pravidelně informován regionální tisk a rozhlas. Proběhla též informace v regionální televizi TV Beskyd.
Příloha:
Mladá fronta Dnes PDF (118 kB)

Aktéři

Název: Město Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304387
Adresa: Náměstí 7, Valašské Meziříčí, 757 01
Web: http://www.valasskemezirici.cz

Další aktéři

Název:Diakonie ČCE - hospic Citadela
IČO nebo jiný registrační údaj:73632783
Adresa:Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, 757 01
Web:http://www.citadela.cz

Název:

Diakonie ČCE - středisko Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:47863561
Adresa:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
Web:http://www.diakonievm.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i