• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Štětí: Online indikátory rozvoje města (pro radnici i veřejnost)

Dostupná, přehledná a aktuální data jsou pro strategické řízení města naprosto zásadní. Přístup k řadě dat spravovaných státními či jinými odbornými institucemi může být pro města komplikovaný – některá data nejsou pro menší města či obce k dispozici, další lze získat pouze „nákupem“, případně nelze data využít pro benchmarking s ostatními městy apod. Štětí má přístup k důležitým údajům pro rozvoj díky smart online řešení, které se městu osvědčilo a umožňuje i propagaci indikátorů pro veřejnost.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Štětí
Příjmení, jméno: Ing. Mgr. Miroslav Andrt, starosta
Organizace: Město, Městský úřad
E-mail: miroslav.andrt@steti.cz
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Zavedením smart online systému DATAPLÁN do strategických procesů řízení města Štětí získal úřad a zastupitelstvo aktuálně dostupná data o městě. Jedná se o cca 350 ukazatelích (a stovky dalších o stavu ORP). Data jsou sledována v 15 let trendu a přinášejí tedy možnost interpretace dlouhodobějšího vývoje města i vnější porovnání.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Hlavním cílem zavedení online systému s údaji o městě bylo sledování měřitelného stavu a trendů u jevů s vlivem na kvalitu života obyvatel. Dalším významným přínosem online systému je možnost porovnání (benchmarku) s podobnými městy v České republice i s naším krajem na základě sledovaných dat. Online systém zároveň umožňuje prezentovat vybrané indikátory veřejnosti na speciálním webu Město v číslech.
Zavádění systému trvalo pouze 1 měsíc a nezatížilo odbory městského úřadu.
Jaké důvody vedly k vytvoření a realizaci aktivity/projektu? Město mělo k dispozici indikátory (data) o místní situaci pouze na základě placených analytických podkladů, které byly zpracovány ve fázi přípravy některých strategických dokumentů. Chyběla ovšem dlouhodobá systematická práce s daty o městě. Jedinou možností bylo ad hoc zjišťování informací z národních institucí, které však je časově náročné a v běžné praxi úřadu složitě proveditelné.
Z toho důvodu město potřebovalo zajistit efektivní datovou základu pro dlouhodobou strategickou práci.
Z čeho jste vycházeli při plánování aktivity/projektu? Příprava zavedení online systému s potřebnými indikátory a daty byla konzultována s externími odbornými spolupracovníky.
Inspiraci a pomoc město nalezlo v rámci odborně zaměřené asociace Národní síť Zdravých měst ČR.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Indikátory s daty o městě jsou průběžně k dispozici úřadu a zastupitelům prostřednictvím cloudového řešení infosystému. Zde jsou informace také archivovány. Do budoucna plánuje město využívat tuto možnost i pro sledování vlastních indikátorů, případně ukazatelů úspěšnosti realizace strategických dokumentů. Součástí technického řešení systému je i speciální web Město v číslech, na kterém je s indikátory seznamována veřejnost.
Začátek aktivity: 01.01.2023
Délka přípravy projektu: [měsíců] 1

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 25
Jak byla aktivita financována? pravidelná roční částka z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Dosud máme dobrou zkušenost s online systémem dat o našem městě. Výborná je možnost porovnání s dalšími městy i s krajem. Praktické je členění indikátorů podle témat udržitelného rozvoje (resp. struktury odborů úřadu).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Výhodou při zavádění systému DATAPLÁN byla nízká pracnost a nízké náklady. Systému umožňuje sledovat indikátory i zastupitelům. Současně obsahuje modul "Město v číslech", kde je možné jednoduchou formou prezentovat indikátory o stavu měst i pro veřejnost.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Problém nastává v situaci, kdy nejsou data dostupná z národních zdrojů (systém čerpá informace z ČSÚ, MF-Státní pokladna, ÚZIS, CzechInvest). Nicméně, v systému lze sledovat i vlastní indikátory.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Významným přínosem bylo rychlé "nadolování" dat o městě z ČSÚ po Sčítání 2021.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Informační systém je využíván poměrně krátkou dobu. Předpokládáme vyhodnocení jeho přínosu před prodloužením užívání na další kalendářní rok.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, zejména pro účely nové strategie rozvoje města. V této souvislosti zřejmě budeme zavádět i vlastní indikátory / ukazatele úspěšnosti, které lze v systému DATAPLÁN provázat s konkrétními cíli strategických dokumentů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

- speciální web pro veřejnost: Město v číslech

- online TV vysílání MODENÍ MĚSTA: PRAXE STAROSTŮ (20.6.2023)

Aktéři

Název: Město Štětí, Městský úřad
IČO nebo jiný registrační údaj: 00264466
Adresa: Mírové náměstí 163, 41108 Štětí
Web: https://www.steti.cz/

Další aktéři

Název:Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:61385247
Adresa:Na Poříčí 1041/12, 11000 Praha 1
Web:https://zdravamesta.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i