• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Zdravá rodina nekouří

Jednotlivé aktivity projektu jsou přizpůsobeny různým věkovým skupinám, aby v co největší míře respektovaly rozdílné vnímání a přístup k problematice kouření. Program je založen na metodikách vytvořených odborníky na danou problematiku a je realizován zejména besedami a dalšími aktivitami při vzájemné interakci dětí a přednášejících. Cílem je především zvýšit povědomí o negativních účincích aktivního i pasivního kouření nejen u dětí, ale i jejich rodičů. Opakované dotazníkové šetření prokázalo úspěch projektu. Celkové náklady činily 129 tisíc korun. Přílohy: fotografie, související dokumenty, články v médiích.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: Město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 737 770 811, 469 645 260
Téma: Legální drogy (alkohol, tabák...)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Obsah projektu byl sestaven tak, aby oslovil různé cílové skupiny. Do realizace se zapojily všechny MŠ v Chrudimi a některé i z okolí. V MŠ byla realizována metodika MUDr. G. Černohousové s názvem „My nechceme kouřit ani pasivně“ ZŠ pracovaly podle metodiky MUDr. Drahoslavy Hrubé s názvem „Kouření a já“. Široká veřejnost byla oslovena prostřednictvím kampaně Světového dne bez tabáku. Pro zájemce z řad škol byly připraveny besedy pro žáky a rodiče zaměřené na problematiku negativního vlivu aktivního a pasivního kuřáctví. Kladně lze hodnotit efekt metodiky My nechceme kouřit ani pasivně, neboť po ukončení etapy projektu došlo k poklesu rodičů : 1) kuřáků, 2) rodičů, kteří nekouří před svými dětmi (došlo ke snížení rizik z pasivního kuřáctví). O efektivitě metodiky Kouření a já, který byl aplikován na ZŠ, vypovídají data zjištěná dotazníkovým průzkumem. Po porovnání výsledků z uplynulého roku je patrný kladný vliv této preventivní aktivity. V rámci projektu byla zakoupena "Panenka Zuzanka", která slouží jako model mechanického kuřáka a je s oblibou využívána při besedách. Demonstruje negativní vlivy kuřáctví na vývoj plodu. Pro MŠ byly vyrobeny maňásky, které děti využívají v průběhu volných činností v MŠ. SZŠ k této problematice nacvičila dramatizaci příběhu "O cigaretě Retce", prostřednictvím kterého jsou děti vtaženy přímo do děje a dochází tak k učení zážitkovou formou. Zapojeným MŠ byla poskytnuta závěrečná zpráva z realizace projektu zachycující jeho efekt. Tato zpráva bývá předkládána školským inspekcím - naplňuje cíle Zdraví 21.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Průběh projekt je dokumentován především prostřednictvím fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 08.07.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 129
Jak byla aktivita financována? Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR - Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2005 a města Chrudim.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Do realizace projektu je dobré zapojit i další partnery, kteří přinesou odborné poznatky a zkušenosti z této problematiky - Zdravotní ústavy, Střední zdravotnické školy, projekty Prevence kriminality, Střediska výchovné péče, mateřská centra apod. Při aplikaci metodiky v MŠ je nutná spoluráce a komunikace s rodiči o této problematice. Dobré je poskytnout jim informace týkající se projektu před jeho vlastní realizací. Lépe se s myšlenkou projektu ztotožní.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Žádná rizika a překážky jsme v průběhu realizace projektu nebyli nuceni řešit

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace probíhala formou tiskových zpráv, které byly uveřejňovány v místních médiích, Českém rozhlase a Chrudimském zpravodaji. Závěrečné zprávy z průzkumů, které vypovídají o efektivitě projektu jsou umístěny na webových stránkách města. Projekt byl představen i v rámci odborné Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 270211
Adresa: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim
Adresa:Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Web:http://www.zupu.cz

Název:

Střední zdravotnická škola
IČO nebo jiný registrační údaj:00 498 891
Adresa:Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01
Web:http://www.szs.chrudim.cz/

Název:

Mateřské a základní školy dle přiloženého seznamu
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Legální drogy (alkohol, tabák...)

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 270 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i