• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Mikulov: Snižování vizuálního smogu ve městě

Vizuální smog je zjednodušeně řečeno agresivní nebo přebujelou reklamou ve veřejném prostoru, které se jeho uživatel tak úplně nemůže vyhnout a je nucen se na ni dívat nedobrovolně. Proto se mu také někdy říká reklamní smog. Vizuální smog negativně ovlivňuje estetiku, jedinečnost i přehlednost daného místa. Město Mikulov se proti tomuto nešvaru rozhodlo systémově bojovat a zejména v oblasti nejužšího centra ji regulovat závaznými pravidly.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mikulov
Příjmení, jméno: Šimánková Marcela
Organizace: Městský úřad Mikulov
E-mail: simankova@mikulov.cz
Telefon: 519 444 542
Téma: Atraktivita a vzhled města

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Záměrem města je omezení ""reklamního smogu"", který devalvuje veřejný prostor a v jehož důsledku dochází k pokřivení vnímání kvality místa, ale také k ničení jeho osobitosti a kulturního dědictví. Zejména v historických centrech měst, mezi než patří i Mikulov, je toto významným problémem.

Město Mikulov se proto rozhodlo vydat NAŘÍZENÍ MĚSTA, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Dále město zpracovalo MANUÁL Pokyny pro umisťování informačních zařízení na vybraném území města, který podrobně upravuje formy a míru reklamy zejména na objektech v centru. Těmito dokumenty je zajištěna ochrana vzhledu památkově chráněného historického jádra města a těsně navazujících přilehlých lokalit. Každý reklamní záměr je odborně posouzen podle účelu informačního zařízení - zda se jedná o oprávněný nárok na označení provozovny, nebo se jedná o informační zařízení, které nemá žádný vztah k nemovitosti, na které je navrženo jeho umístění, zda se skutečně jedná o informaci k činnosti, která je v nemovitosti vyvíjena. Propagace na veřejných místech je omezena na minimum.

Opatření k omezení vizuálního smogu byla zaváděna postupně. Záměrem města není šikanovat podnikatele v centru ani rozdávat velké množství pokut za nedodržení vydaného zařízení. Město usiluje o řešení jednotlivých situací zejména cestou osvěty a diskuse. Vydaný manuál je pro podnikatele vodítkem například co do barevnosti reklam či použitého materiálu. Před zavedením manuálu město např. zorganizovalo komentovanou procházku městem s odbornicí na vizuální smog Veronikou Rut Fullerovou.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Nařízení města o omezení reklamního smogu
Pokyny pro umísťování informačních zařízení na vybraném území města

Začátek aktivity: 01.06.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 54 (vyhotovení manuálu)
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zavedená opatření je zapotřebí zejména s podnikateli v centru, kterých se dotýkají především, včas a kvalitně komunikovat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V rámci realizace projektu byl velký zájem médií o tuto problematiku, problematiku vizuálního smogu řeší více měst - např. Brno, Znojmo.Na základě publikovaných článků v médiích bylo Českou televizí a také prostřednictvím Českého rozhlasu natočeno a odvysíláno i několik reportáží.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V příštím roce má město záměr rozšířit manuál o část, která bude řešit předzahrádky restauračních zařízení.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Reportáže České televize:

https://ct24.ceskatelevize.cz/3423684-mikulov-v-centru-mesta-odstranil-reklamni-smog;

https://ct24.ceskatelevize.cz/3563438-v-mikulove-bojuji-s-vizualnim-smogem-cistsi-mely-byt-i-turisticke-ukazatele;

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3364578-centrum-mikulova-bez-reklamnich-stojanu-prokouklo-podnikatele-se-ridi-manualem;

Dále Zpravodaj města, sociální sítě ad.

Aktéři

Název: Město Mikulov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00283347
Adresa: Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Web: https://www.mikulov.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Atraktivita a vzhled města

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i