• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Jihlava: Celoroční program Seniorem v pohodě

Snahou Jihlavy je aktivizovat osoby v seniorském věku, naučit je více pečovat o jejich zdraví. Pořádají se besedy, pravidelné cvičení či vzdělávání, nabízeny jsou možnosti pro společné i individuální trávení volného času seniorů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Kontakt: MUDr. Stanislav Wasserbauer
Příjmení, jméno: Wasserbauer, Stanislav
Organizace: Zdravá Vysočina z. s.
E-mail: zdrava.vysocina@seznam.cz
Telefon: 727852715
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem programu je edukace a aktivizace osob v seniorském věku v péči o svoje zdraví. Výstupem programu je počet zúčastněných seniorů. Součástí programu jsou besedy pro seniory (s tématikou péče o svoje zdraví), pravidelné zdravotní cvičení (v parku i v tělocvičně), možnost různých jednorázových aktivit (např. Den zdraví - vyšetřování zdravotního stavu, cvičení v bazénu, minigolf, mozkoherna apod.)
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Zdravotní plán města Jihlavy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ne.
Začátek aktivity: 01.01.2013
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 282
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Statutárního města Jihlavy - dotační program: PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MA21.
Detailní rozpis: Celkem na realizaci v devíti letech. Projekt probíhá od 1/2013 s výjimkou v roce 2015, tzn. v roce 2022 již devátým rokem.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

V rámci praktických realizací mají senioři největší zájem o pohybové aktivity (ať už se jedná o zdravotní cvičení či různé hry), o vyšetřování zdravotního stavu (měření cholesterolu, krevního tlaku apod.).a o setkávání, kdy můžou sami něco tvořit, vymýšlet apod. Zájem o aktivity je značný, většina seniorů dochází dlouhodobě.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Silnou stránkou projektu je několikaletá realizace projektu v řadě za sebou. Senioři, kteří se postupně zapojují, zůstávají a mají o nabízené aktivity zájem, v průběhu let se postupně rozšiřuje počet zájemců. Významnou výhodou je to, že aktivity jsou pro seniory nabízeny, díky dotační podpoře, zdarma.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? V začátcích byl problém získat zájem a důvěru cílové skupiny.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V letech 2020-2021 průběh projektu ovlivnila pandemie Covid-19. Se seniory jsme se nemohli pravidleně setkávat. Toto období nebylo pro seniory a ani pro nás realizátory snadné období. Ale zůstali jsme v kontaktu, a jakmile to bylo jenom trochu možné, senioři se do akcí zapojili (dokonce aktivněji a ve větším počtu).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad projektu na cílovou skupinu je vždy hodnocen realizátorem v závěrečné zprávě zejména na základě účasti seniorů na jednotlivých aktivitách projektu a na základě jejich spokojenosti. Hodnocení je každým rokem velmi pozitivní.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Plán je udržet stávající aktivity, nabízet nové nápady aktivit, které udrží zájem zúčastněných seniorů a přiláká do aktivní účasti další seniory.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Každým rokem pravidelné vydávání edukativních článků v Jihlavských listech (regionální deník), vč. inzerátu avizujícího akce, informování o akcích probíhá i ve spolupráci se statutárním městem Jihlava (webové stránky, zpravodaj, se zúčastněnými seniory jsme ve spojení (telefonicky i elektronicky) a průběžně seniory o plánovaných akcích informujeme.
Příloha:

Aktéři

Název: ZdraváVysočina z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 22681388
Adresa: Věžnice 29, 582 52 Věžnice
Web: http://www.zdravavysocina.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i