• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Vsetín: Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum

Knihovna rozšiřuje svoji klasickou funkci jako vzdělávacího centra o svoji funkci sociální. Poskytuje prostor pro integraci sociálně slabších a znevýhodněných skupin obyvatel cestou vzdělávání, zvyšování dovedností a kvalifikace. Přílohy: fotografie, webové stránky knihovny.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Příjmení, jméno: PhDr. Helena Gajdušková
Organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Svárov 714, 755 01 Vsetín
E-mail: hgajduskova@mvk.cz
Telefon: +420571419805, +420571412143
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Konečným cílem je vytvoření komunitní knihovny, která propojuje činnosti knihovnické s aktivitami podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob, zejména nezaměstnaných, matek na a po mateřské dovolené, dětí ohrožených sociální exkluzí. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny především na počítačovou gramotnost, motivaci k práci a sociální a občanské dovednosti. Finanční a personální zázemí bylo získáno díky úspěšnému grantu SROP 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - K veškerým akcím projektu je pořizována dokumentace včetně fotodokumentace
Začátek aktivity: 24.03.2006
Konec aktivity: 31.12.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města, Strukturální fondy EU - od roku 2006
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Knihovny jako kulturní a vzdělávací instituce jsou velmi vhodným prostředím pro sociální integraci (především prostřednictvím celoživotního vzdělávání). Zejména v současné době je sociální integrace aktuálním problémem, k jehož řešení mohou napomoci i knihovny, jejichž výhodou je zkušenost s poskytováním služeb, znalost místa a lidí, důvěryhodnost, individuální přístup, civilní a neformální prostředí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Skuktečnosti ovlivňující úspěch realizace: partnerství, včasná analýza cílové skupiny a zjištění zájmu o aktivity, kvalitní PR. V případě projektu knihovny je zásadní vazba na investiční projekt, který zajistí nové prostory.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pravidelně novinové články v místním tisku, měsíčníku Dotační věstník,reportáže v rozhlasu a v místní televizi, prezentace v krajských městech ČR
Příloha:

Aktéři

Název: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 851817
Adresa: Svárov 714, 755 01 Vsetín
Web: http://www.mvk.cz

Další aktéři

Název:Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:00304450
Web:http://www.vsetin.cz

Název:

ČR-Úřad práce ve Vsetíně
IČO nebo jiný registrační údaj:00562394
Web:http://www.upvsetin.ion.cz

Název:

Rodinné a mateřské centrum Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:26534703
Web:http://sweb.cz/mc-vsetin

Název:

Speciální školy Vsetín; SPKP
IČO nebo jiný registrační údaj:70238898; 26838354
Web:http://www.spkp.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i