• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Vytvoření vhodného nástroje pro hodnocení udržitelného rozvoje jednotlivých městských částí je jedním ze základních kroků směrem k udržitelným lidským sídlům. Nezbytnost tohoto nástroje si Švýcarsko velmi dobře uvědomilo, proto spojilo své síly s veřejnou správou Kantonu Vaud a města Lausanne a po pilotním výzkumu vznikl praktický a funkční nástroj pro udržitelný urbanismus. Projekt má být přitom na základě dalších výzkumů průběžně aktualizován a uzpůsobován potřebám svých uživatelů.

Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Kontakt: Federální úřad pro územní rozvoj a Federální úřad pro energii, Kanton Vaud, Město Lausanne, mezikomunální struktura pro plánování územního rozvoje pro oblast Ouest lausannois
Příjmení, jméno: Rol, Camille
Organizace: Equiterre
E-mail: rol@equiterre.ch
Telefon: 0041 021 341 11 10
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Cílem švýcarského projektu "Udržitelné čtvrtě II" bylo vytvořit národní nástroj, který by usnadňoval rozhodování a vyhodnocování toho, do jaké míry se určitá městská část chová a rozvíjí udržitelně. V potaz se přitom berou všechny tři pilíře udržitelnosti, tedy environmentální, ekonomický a sociální. Důraz je pak kladen zejména na posílení sociálního kritéria udržitelnosti. 

Tento nástroj posuzování udržitelnosti městských částí umožňuje odhalit silné a slabé stránky stavebních projektů či projektů na regeneraci veřejných prostranství. Jeho účelem není získání ekologické značky, ale dosažení optimalizace urbanistických projektů po celou dobu trvání jednotlivých etap těchto projektů. Jedná se tedy o flexibilní nástroj, který lze aplikovat na všechny fáze projektu - od zahájení až po samotnou správu čtvrti.

Použitelnost tohoto nového nástroje pro hodnocení udržitelnosti byla testována při pilotním výzkumu na 4 městských čtvrtích. Cílem bylo zjistit, nakolik odpovídá potřebám uživatelů, a provést jeho případné úpravy. Tento nástroj by měl být průběžně aktualizován a vylepšován na základě informací z dalších výzkumů.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Nástroj je k dispozici na adrese: www.quartiersdurables.ch a www.smeo.ch.

Začátek aktivity: 01.01.2007
Konec aktivity: 30.12.2009
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. CHF] 300
Jak byla aktivita financována? Projekt byl financován Federálním úřadem pro územní rozvoj a Federálním úřadem pro energii, na financování se dále podílel Kanton Vaud, Město Lausanne a mezikomunální struktura pro plánování územního rozvoje.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Pro realizaci projektu je důležité vytvořit řídící skupinu složenou ze zástupců všech institucionálních úrovní (komunální, regionální a národní), aby došlo k propojení strategické vize se skutečnou povahou terénu.

Zásadního významu byla také možnost opřít se o technický a multidisciplinární tým (sociologové, geografové, inženýři, urbanisté, ekonomové) a udělat si čas na vytvoření společného jazyka sloužícího k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými odborníky. Nástroj hodnocení udržitelnosti městských čtvrtí je syntézou nejrůznějších dovedností, a proto vychází ze stávajících nástrojů jednotlivých oborů.

Nástroj pro hodnocení udržitelnosti především požaduje stanovení kvantitativních mezí (limitních hodnot) podle stávajících norem (jestliže existují). Tento úkol byl proto o to snazší, že pro oblast životního prostředí normy již existovaly. Obtížné naopak bylo stanovit limitní hodnoty pro sociální kritéria (např. zastoupení všech sociálních vrstev), neboť tato oblast ještě není legislativně upravena. Bylo tedy nezbytné vycházet z odborné dokumentace a obrátit se na odborníky pro sociální vědy a podporu zdraví.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

V souvislosti s realizací projektu je třeba zmínit následující skutečnosti:

  • Meziinstitucionální (vertikální) spolupráce neprobíhá vždy snadno a bez překážek.
  • Interdisciplinární diskuse byly zpočátku obtížné, ale nakonec velmi přínosné.
  • Zcela zásadní je mít k dispozici vhodný software jako podporu nástroje. Měl by být volně a bezplatně přístupný z internetu a vyhledávání v něm by mělo být plynulé a snadné.
  • Ekonomická stránka je zdokumentovaná nejméně. Stávající studie se zabývají spíše pozemkovými otázkami než krátkodobými a dlouhodobými výnosy z investic do udržitelných budov.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Informace pro tisk byly podávány prostřednictvím Konfederace, Kantonu Vaud a Města Lausanne.

Propagace na následujících webových stránkách: www.quartiersdurables.ch (popis projektu) a www.smeo.ch (nástroj)

Aktéři

Název: Camille Rol, Basile Barbey
Adresa: 2, rue des Asters, 1202 Genève
Web: http://www.equiterre.ch

Další aktéři

Název:Ulrick Liman, Odbor správy majetku, Město Lausanne
Adresa:Place de la Palud 2, Case postale, 1002 Lausanne
Web:http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=30237&domId=64725&language=F

Název:

Yves Roulet, Odbor nemovitostí, památek a logistiky, Kanton Vaud
Web:http://www.smeo.ch
Detailně zpracované dobré praxe

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i